Grip op Beweging!

Manifest voor een sterke, toekomstgerichte binnenstad.

De binnenstad van Arnhem is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Zeker, het zijn pittige tijden. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. De stakeholders van de Arnhemse binnenstad hebben een heldere visie op de toekomst en de kansen die zich ondanks alles voordoen. Winkeliers, horeca, kantoren, andere ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en natuurlijk bewoners zijn nu vijf jaar verenigd in Platform Binnenstad Arnhem (PBA) om de schouders te zetten onder een toekomstbestendige binnenstad. De binnenstad is een banenmotor van jewelste, met zo’n 16.000 arbeidsplaatsen. Zij biedt bijzondere winkels, cultuur en historie voor bezoekers uit de wijde regio. En er komen steeds meer mensen wonen. Dat vraagt om duurzaam investeren in dit kloppend hart van Arnhem.

Functiemenging en compact kernwinkelgebied

Alles beweegt: de consument kiest andere koopkanalen, winkelketens bezinnen zich op hun strategie, in voorheen solide winkelstraten vallen gaten, huuropbrengsten dalen dramatisch. Deze ontwikkelingen vragen om een proactieve en flexibele houding van gemeente en stakeholders om onze binnenstad ook voor komende generaties aantrekkelijk te houden.

Onze lijn: onze binnenstad wordt veel meer dan een place to buy. We moeten de binnenstad ontwikkelen tot een place to meet rond de Arnhemse kernwaarden groen, creatief en vrij. De binnenstad is het visitekaartje van de stad en dus wil je de kernwaarden meer terugzien en proeven in de Arnhemse binnenstad.

Grip op Beweging

We hebben bepaald niet stilgezeten in de afgelopen vijf jaar van het bestaan van PBA. En ook de gemeente Arnhem investeerde stevig in de kwaliteit van de Arnhemse binnenstad. Het is indrukwekkend hoeveel er al in gang is gezet, daar zijn veel andere steden best jaloers op. Nu is het zaak om door te pakken. We bieden u graag onze speerpunten voor herstel aan; grip op beweging.

Klimaatadaptatie en circulaire economie

We moeten nog meer en versneld inzetten op vergroening van de binnenstad. Én in de oversteken, zogenaamde rode lopers, van en naar de omliggende wijken en gebieden.

 • Groen, groener, groenst. We moeten stevig en planmatig investeren om de binnenstad verdergaand te vergroenen.
 • Investeer in verbindingen tussen gebieden en logische wandel- en fietsroutes voor bewoner en bezoeker die passen bij de identiteit van onze stad.
 • De Jansbeek naar ‘boven’ halen is een succes dat we graag willen doorzetten. Dus trek die beek door, zodat er een prachtige groene en waterrijke verbinding ontstaat met het mooiste stadspark van Nederland. Langs de beek bijzondere waterelementen toevoegen zou nog meer recht doen aan wie we zijn: een groene creatieve stad waar het goed toeven is.
 • Meer en meer ondernemers willen duurzaam en maatschappelijk verantwoord werken. We moeten ze hiervoor de ruimte bieden en waar nodig een stimuleringsfonds inzetten om specifiek deze ondernemers een goede start te geven. We denken hierbij aan groen ondernemerschap stimuleringsprogramma (bijvoorbeeld culinaire vegan/vegetarisch/lokale producten-keten programma’s opzetten). Urban labs mogelijk maken: broedplaatsen van innovatieve en creatieve bedrijven bij elkaar in (voormalige) winkelruimtes.
 • Er rijdt nog veel te veel verkeer door de straten van de binnenstad. Platform Binnenstad Arnhem zet zich in, liefst samen met u, om de CO-2 reductiedoelen te realiseren en de binnenstad terug te geven aan de bewoner en bezoeker. We werken samen in een projectgroep om hier handen en voeten aan te geven en roepen de politiek op hierin mee te gaan investeren door organisatiekracht te regelen en flankerend beleid te maken. De distributie van goederen en het afvoeren van afval kan en moet schoner en met minder verkeersbewegingen.

Leefbare binnenstad

Om onze positie in Nederland te behouden, top 5 Beste Binnenstad, en verder te versterken moeten we meer functies toevoegen dan alleen winkelen. Er komen meer mensen in de binnenstad wonen en we verwachten meer toeristen uit met name Duitsland die hier een weekend willen doorbrengen. Dat juichen we toe en dat vraagt om andere functies. Bovendien moet de binnenstad ook voor de kleine portemonnee een aantrekkelijk gebied zijn om te bezoeken. Vandaar ons pleidooi voor investeringen in de openbare ruimte.

 • Meer kleine en grote publieksevenementen en dynamisch programmeren (hybride functies in de openbare ruimte) in de kwartieren en de binnenstad als geheel die voor traffic naar de binnenstad zorgen.
 • Cultuur in de openbare ruimte, uiting van het Arnhemse DNA, in de vorm van CO-2 absorberende muurschilderingen bijvoorbeeld, water en kunstobjecten.
 • Leisure integreren, spel- en sportelementen denk aan schaaktafels, schommels, sporttoestellen en zitelementen om elkaar te ontmoeten en een koffie to go te nuttigen.
 • Voorzieningen bewoners, medisch centrum en sportfaciliteiten.
 • DNA versterken, Arnhem is de stad van de brug te ver. Versterk dit in de openbare ruimte door de historie zichtbaarder te maken met permanent vlaggen op de brug en de historische route te markeren in de stad. Maar ook door bewoners te betrekken bij de voorlichting en gastvrijheid van de bezoekers met betrekking tot dit thema en hoe dit tot op de dag van vandaag onze binnenstad kenmerkt; de hang naar vrijheid en de makersmentaliteit.

Eenheid in verscheidenheid

Variatie en authenticiteit zijn nu al belangrijke trekkers van onze binnenstad. Maar de huidige situatie vraagt om serieuze ingrepen en versterking van de samenwerking met omliggende wijken en functies. We werken toe naar een compacter kernwinkelgebied om te voorkomen dat de binnenstad een gatenkaas wordt. Dat betekent dat we voor een rijk aanbod voor bewoners en bezoekers meer willen werken vanuit de kwartieren in en vlakbij de binnenstad. Bovendien ligt om onze mooie binnenstad ligt een snoer van parels: Museum Arnhem, Park Sonsbeek, Modekwartier, Spijkerkwartier en straks Cobercoterrein en Stadsblokken.

 • De investering houdt niet op bij de grens van een project of gebied. Wij vragen aandacht voor de verbindingen: tussen binnenstad en Spijkerkwartier/Modekwartier en tussen Blauwe Golven en binnenstad, versterking van de Culturele Mijl richting het Museum. Daar ligt een kans op een stad met veel diversiteit die zich niet aan het oog van de bezoeker mag onttrekken.
 • Het schouwburggebied is een van de meest verkommerde delen van de binnenstad. Het Koningsplein heeft een impuls nodig, het politiebureau komt leeg te staan en het plein rondom het Stadstheater is doods. Er is geen verbinding tussen Stadstheater en Musis, tussen Stadstheater en binnenstad en tussen Stadstheater en Lauwerspark. De gang van de parkeergarage naar het theater voelt eerder als een strafexpeditie dan een avondje uit. Transformatie van openbare ruimte en functies is hier noodzakelijk. Deze ontwikkeling is veel en veel meer dan het opknappen van het Stadstheater. Daarom willen we een warm pleidooi houden om de plannen van de Lauwersgrachtalliantie en het bestuurskwartier door te laten gaan in de komende coalitieperiode.
 • We willen versneld toewerken naar een compacter kernwinkelgebied in de binnenstad. Hiervoor zijn soms stevige ingrepen nodig. We moeten verschraling en ondermijning tegengaan en verhuisbewegingen stimuleren om andere functies toe te kunnen voegen. Dit vraagt niet alleen om investeringen van ondernemers maar kan alleen in nauwe samenwerking met de overheid succesvol plaatsvinden.

Herstel bezoekersaantallen

We willen stevig inzetten op het herstel van de bezoekersaantallen van -minimaal- voor de COVID-crises. Hiervoor moeten we coulance betrachten naar de ondernemers in het terugbetalen van hun schulden, het ondernemerschap versterken door het aanbieden van gerichte vouchers waarmee ze hun onderneming kunnen op- en uitbouwen en hen stevig betrekken in het programmeren van de openbare ruimte.

 • Vouchers inzetten om de digitale zichtbaarheid van de ondernemers te vergroten.
 • Eigenaarschap van de programmering en inrichting van de openbare ruimte meer beleggen in de kwartieren door het structureel toevoegen van de rol van kwartiermaker aan de organisatie van PBA.
 • Één ondernemersdashboard voor de binnenstad waar ondernemers hun managementinformatie uit kunnen halen om gerichter te kunnen inkopen en hun personeelsplanning efficiënter te organiseren.
 • Campagnes en acties opzetten -in samenwerking met Citymarketing en TVAN- om bezoekers meerdaags naar Arnhem te trekken.
 • Hoe boeien en binden we de bezoeker?! Gerichte ondersteuning van de typisch Arnhemse ondernemers en brandstores door het bieden van een gastvrijheidsprogramma met inspiratie, opleiding, intervisie en campagnes. Ook willen we stevig inzetten op het verleiden van het toenemend aantal Duitse toeristen om meerdaags in Arnhem te verblijven.

Organisatiekracht PBA versterken

 • Om de plannen verder te brengen samen met de stakeholders van de binnenstad is organisatiekracht nodig. De stakeholders van PBA hebben gemeenschappelijk een professioneel, compact en daadkrachtig team -het zogenaamde regieteam- aangetrokken die de verbeterplannen, samen met stakeholders en experts, aanjaagt en realiseert. De samenwerking in het Platform Binnenstad Arnhem is een voorbeeld voor veel andere steden.
 • Om het versnelde herstel vorm en inhoud te geven hebben we de komende jaren meer uitvoeringskracht, en dus meer financiële middelen, nodig om de herstelplannen te realiseren. We hebben uitvoeringskracht nodig ‘op straat’. Iemand die -hand in hand met de kwartiermakers- de plannen van de politiek, de gemeente en de PBA naar de mensen (bewoners en ondernemers) brengt en de inbreng van de ondernemers en bewoners bij de plannen voegt. De bestaande financiële middelen, die al vijf jaar bevroren zijn, zijn ontoereikend om structureel herstel en de ambities waar te maken.
 • Om dit te realiseren vragen we om:
  • Verhoging van de opslag WOZ niet wonenden van 3,2% naar minimaal 5% (het landelijk gemiddelde is 7%!). Hierdoor kan het Ondernemersfonds (SOFA) meer ondersteuning bieden aan de gestelde ambitie van PBA.
  • Minimaal verdubbeling van de structurele bijdrage van de gemeente van 50k naar 100K en jaarlijks afspraken over projecten met de bijbehorende budgetten.
  • Ondersteuning van -het onderzoeken van- de ambitie om een binnenstadsbrede BIZ te realiseren.
 • Structurele bijdrage om de uitvoeringsorganisatie van PBA ook de broodnodige ondersteuning te laten bieden aan het Modekwartier en het Spijkerkwartier (op aller verzoek!) om zich kwalitatief sterk te kunnen ontwikkelen als sterke wijk voor wonen, werken/ondernemen en bezoeken. Om bezoekers meerdaags naar Arnhem te verleiden hebben we de meerwaarde van -de ondernemers in- deze wijken ook hard nodig!
 • Bereikbaarheid is en blijft een speerpunt. Daarom willen we de samenwerking voortzetten, en de bijbehorende financiële middelen uit de opbrengsten avondparkeren, zoals vastgelegd in ‘De Arnhemse Binnenstad Binnen Bereik’ in 2017 en de aangenomen moties en amendementen. Ook in de komende coalitieperiode willen we samen (PBA en gemeente) de uitvoeringsagenda realiseren, inclusief voortzetting van de afspraak om hier jaarlijks 200K voor ter beschikking te stellen.
 • Uitvoeringskracht organiseren om ‘schoon’ vervoer van en naar de binnenstad te organiseren en het aantal verkeersbewegingen terug te dringen. Dit vraagt om herinrichting van logistieke processen van en naar de ondernemers en organisaties in de binnenstad.

Aanbiedingen

Filter op de kaart

Type

Extra's

Kwartier